ХЭКУ ЗАУЭШХУЭМ ТЕУХУА ТХЫГЪЭХЭР

Хэку зауэшхуэр, абы лIыгъэ щызезыхьа ди цIыхухэр къызыхэщыж художественнэ тхыгъэхэр

Брат Хьэбас. «Замир»

Мурадыр:
• Брат Хьэбас и рассказ «Замир» жыхуиIэр гукъинэ зыщI Iэмалхэр къэхутэныр.
Къалэнхэр:
• рассказым къеджэн;
• анэм и лIыгъэр, и хахуагъэр нэсу зэпкърыхыныр;
• зауэ зэманым цIыхухэр зэкъуэт зыщIыфа къарум тепсэлъыхьыныр.
Дэ щыгъуазэ зыхуэтщIынущ:
• зауэ зэманым екIуэкIа гъащIэ хьэлъэр тхакIуэхэм я творчествэм къызэрыхэщым;
• зауэ зэманым зэмылъэпкъэгъу цIыхухэр гукIи псэкIи гъунэгъу зэрызэхуищIу щытам.
Дэ къэтщIэнущ:
• шэрджэс анэм лIыгъэшхуэ зэрызэрихьар;
• лIыхъужьхэм я псэлъэкIэм, гупсысыкIэм елъытауэ я хьэл-щэнхэр зыхуэдэр.
Дэ зедгъэсэнущ:
• тхакIуэм езым рассказым къыщиIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэм хуиIэ еплъыкIэр къэтхутэфу;
• Брат Хьэбас и тхыгъэм и гупсысэ нэхъыщхьэр зытещIыхьа и лIыхъужьхэр къэдгъэлъэгъуэфу.

Тест лэжьыгъэхэр

Шыбзыхъуэ Мухьэдин. «НатIэху»

Мурадыр:
• сыту пIэрэ Шыбзыхъуэ Мухьэдин и «НатIэху» рассказым хьэлэмэтагъыу хэлъыр? Сыт хуэдэ лIыгъэ Шунэху зэрихьар? УпщIэхэм я жэуапхэр зэпкърыхыныр.
Къалэнхэр:
• рассказым къеджэн;
• Шунэху гугъу зригъэхьу НатIэху щIыкIэлъыплъам и щхьэусыгъуэр къэхутэныр;
• щIалэ цIыкIум хэлъ хьэл-щэнхэр зэпкърыхыныр.
Дэ щыгъуазэ зыхуэтщIынущ:
• Шыбзыхъуэ Мухьэдин и рассказ купщIафIэ «НатIэху» жыхуиIэм;
• шым рассказым щигъэзащIэ къалэн нэхъыщхьэм.
Дэ къэтщIэнущ:
• Шунэхурэ и адэшхуэмрэ шым кIэлъыплъкIэрэ лIыгъэшхуэ зэрызэрахьар;
• шыр нэмыцэхэм яIэщIэмыгъэхьэнымкIэ лIыгъэ зезыхьа лIыхъужьым къигъэсэбэпа Iэмалхэр.
Дэ зедгъэсэнущ:
• зауэ зэманым лIыгъэ зезыхьа еджакIуэхэм щапхъэ къатетхыфу;
• щIэблэм ялэжьа IуэхуфIхэм щхьэкIэ насыпыфIэу зыкъалъытэжынымкIэ дадэIэпыкъуфу.

Тест лэжьыгъэхэр

Журт Биберд. «Дадэ деж лъагъунлъагъу»

Мурадыр:
• Журт Биберд и рассказ «Дадэ деж лъагъунлъагъу» жыхуиIэм и гупсысэ нэхъыщхьэр къэхутэныр.
Къалэнхэр:
• рассказым къеджэн;
• щIалэ цIыкIуитIым я ныбжьэгъугъэм и мыхьэнэр къагурыгъэIуэныр;
• зауэ зэманым еджакIуэхэм зэрахьэу щыта лIыгъэм тепсэлъыхьыныр.
Дэ щыгъуазэ зыхуэтщIынущ:
• ди хэкум щыпсэу цIыхухэм зэкъуэту текIуэныгъэр къэгъэблэгъэным зэрыпэщIэтам;
• зауэ тхыгъэм къыхэщ щIалэ цIыкIухэр зыхуэдэу щытам.
Дэ къэтщIэнущ:
• рассказым къыщыхъу Iуэхугъуэ нэхъыщхьэр дэнэ деж щекIуэкIми;
• Хьэсэн мышынэу совет зауэлIхэм зэрадэIэпыкъуа щIыкIэр.
Дэ зедгъэсэнущ:
• Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ къэхъуам рассказым пэгъунэгъуу дытепсэлъыхьыжыфу.

Тест лэжьыгъэ

Щомахуэ Амырхъан. «ЗэкъуэшитI»

Мурадыр:
• «ЗэкъуэшитI» рассказыр гукъинэ зыщI Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр къагурыгъэIуэныр.
Къалэнхэр:
• рассказым къеджэн;
• Къэралбийрэ Чапайрэ зэкъуэшитI щIэхъуар зэпкърыхыныр;
• «Зэкъуэш псори зы анэм къилъхуркъым» псалъэжьым и мыхьэнэр зэпкърыхыныр.
Дэ щыгъуазэ зыхуэтщIынущ:
• сабий унэхэм хуэдэхэм зауэ зэманым я мыхьэнэуэ щытам;
• Къэралбийрэ Чапайрэ я зэныбжьэгъугъэр къызэрежьа щIыкIэм.
Дэ къэтщIэнущ:
• зэныбжьэгъуу къежьа щIалэ цIыкIухэр зэкъуэш зэрызэхуэхъуа щIыкIэр;
• зауэ зэманым щыгъуэ цIыхухэм (зэмылъэпкъэгъухэми, зэмыIыхьлыхэми) яхэлъа гуапагъэр зыхуэдизыр.
Дэ зедгъэсэнущ:
• ныбжьэгъугъэми къуэшыгъэми я мыхьэнэхэр нэсу зыхэтщIэфу;
• ныбжьэгъухэр дгъэпэжыфу.

Тест лэжьыгъэхэр

Начните вводить текст и нажмите Enter для поиска